Dostępna szkoła

Finished

„Dostępna Szkoła” jest projektem realizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy przy wsparciu ze strony Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego , w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jako pilotaż działania „Szkoły bez barier” i jest elementem programu Dostępność Plus finansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt powstał z myślą o placówkach edukacyjnych wymagających wprowadzenia udogodnień architektonicznych i usprawnienia rozwiązań systemowych dotyczących dostępności szkół dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023, wszelkie informacje i aktualności będą zamieszczane na stronie www.dostepnaszkola.info

Pierwsza rekrutacja rozpocznie się w II kwartale 2020 r.

Celem projektu jest stworzenie i przetestowanie “Modelu Dostępnej Szkoły”, który jako innowacyjne rozwiązanie umożliwi szkołom zidentyfikowanie własnych ograniczeń zarówno architektonicznych jak i świadomościowych, w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 

___

Projekt „Dostępna szkoła” realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1  Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Additional information

Wypracowany wspólnie przez Instytucje realizujące projekt „Model Dostępnej Szkoły” będzie stanowił punkt odniesienia dla szkół do zaplanowania oraz wdrożenia kompleksowych rozwiązań, takich jak m.in. szkolenia podnoszące świadomość i kompetencje nauczycieli w zakresie potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, działania podnoszące współpracę z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, eliminowanie barier architektonicznych, zakup lub wypożyczenie specjalistycznego wyposażenia spełniającego standardy dostępności.

„Model Dostępnej Szkoły” będzie stanowił podstawę do oceny zgłaszanych przez szkoły projektów. Instytucje realizujące projekt przeprowadzą również audyt dostępności zgłoszonych szkół.

W drodze konkursu min. 30 organów prowadzących będzie mogło uzyskać dofinansowanie dla min. 60 szkół na realizację planów poprawy dostępności oraz przetestowanie wypracowanych rozwiązań.

Announcemenets

People within this project

Agnieszka Luck

Head of Department
Department of Educational Projects

Tomasz Jegier

President of the Board

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Izabela Kowalska

Główna specjalistka
Projekt Dostępna szkoła

Jakub Pietrak

Główny specjalista