Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Finished
Z dniem 15.05.2018r. Fundacja Fundusz Współpracy zakończyła współpracę z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) przy realizacji projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.
 
W związku z tym w sprawach związanych z projektem prosimy o kontakt z Juliką Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu): ika.tatur@faow.org.pl.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i/lub w małych miastach do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

W ramach projektu odbędą się:

  • szkolenia – prezentujące najważniejsze akty prawne mające wpływ na życie mieszkańców;
  • warsztaty – nabywanie praktycznych umiejętności poszukiwania informacji i komunikowania się z członkami / interesariuszami organizacji po to żeby skutecznie uczestniczyć w stanowieniu prawa;
  • przygotowanie 10 uczestników w nabyciu umiejętności trenerskich;
  • webinaria – spotkania w wirtualnym świecie i dyskusje o rzeczywistym świecie i naszym w nim udziale;
  • szkolenia / doradztwo w zakresie umiejętności cyfrowych
  • Wspólnie opracujemy najlepsze metody i narzędzia pozwalające efektywnie konsultować się z członkami organizacji celem wypracowywania wspólnych stanowisk.

Projekt wdrażany jest przez partnerstwo Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW)Fundacji Fundusz Współpracy (FFW).

Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Budżet projektu, finansowanego w 100% ze środków EFS, wynosi PLN 960.525 zł.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa. 320 przedstawicieli organizacji pozarządowych mają nabyć kompetencje w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa.

Zakres podnoszenia kompetencji obejmie dziedziny prawa szczególnie istotne dla organizacji wiejskich, a także tematy ogólne (w tym prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa).

 

Celami szczegółowymi są:

  • podniesienie kompetencji do udziału w procesie stanowienia prawa 400 przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych z całej Polski;
  • zwiększenie zainteresowania organizacji wiejskich udziałem w procesie stanowienia prawa;
  • zbudowanie zdolności do dalszego podnoszenia kompetencji organizacji wiejskich do uczestnictwa w procesie stanowienia prawa (m.in. objęciem 300 osób szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych).
  • Projekt wpisuje się w cel szczegółowy PO WER „Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym” – podniesienie kompetencji organizacji wiejskich umożliwi im udział w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, w którym do tej pory uczestniczyły w bardzo ograniczonym zakresie. Zakres aktów prawnych, które wpływają na sytuację mieszkańców wsi jest bardzo szeroki i większe zaangażowanie organizacji wiejskich znacząco wpłynie na usprawnienie procesu stanowienia prawa i podniesienie jego jakości. Projekt przyczyni się też do zbudowania zaplecza eksperckiego dla organizacji pozarządowych działających na wsi i w małych miastach.

Projekt jest adresowany do organizacji pozarządowych działających na wsi i w małych miastach, których liczbę w Polsce szacuje się na 31.000 – 43.000. Organizacje te różnią się znacząco od organizacji działających w miastach zarówno pod względem skali działania jak i obszarów tematycznych. Duża liczba organizacji wiejskich jest bardzo mała, ma budżet mniejszy niż 10.000 zł rocznie i nie zatrudnia pracowników, a działalnością zajmują się głównie woluntariusze. Większość przychodów tych organizacji pochodzi od administracji samorządowej. Najwięcej organizacji wiejskich deklaruje, że głównym przedmiotem ich działalności jest rozwój regionalny i lokalny, na kolejnych miejscach znajdują się pomoc społeczna, kultura i sztuka, a następnie oświata, edukacja i wychowanie.

Z badania przeprowadzonego przez FAOW w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie wynika, że większość organizacji wiejskich dotychczas nie uczestniczyła w stanowieniu prawa. Spośród tych, które uczestniczyły, ponad połowa brała udział w stanowieniu prawa na poziomie lokalnym lub regionalnym. Mniej niż jedna trzecia organizacji wiejskich ma doświadczenie w stanowieniu prawa na poziomie krajowym.
Projekt przyczyni się do wzmocnienia organizacji wiejskich poprzez podniesienie kompetencji eksperckich, dzięki czemu organizacje te w dłuższej perspektywie nabędą umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji o aktach prawnych i uczestnictwa w procesie stanowienia prawa; dzięki wyjaśnieniom przekazanym na szkoleniu oraz praktycznym umiejętnościom ta wiedza będzie z czasem się rozwijała i wzbogacała. Ponadto dzięki szkoleniu trenerów środowisko organizacji wiejskich będzie dysponowało kadrą osób, które będą mogły prowadzić podobne szkolenia w przyszłość.

Okres realizacji projektu: 2017-09-01 do 2019-08-31

Wartość projektu: 960 525,00 zł

Ze środków europejskich: 809 530,47 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowanych projektu

Ze środków dotacji docelowej: 150 994, 53 zł

Announcemenets

2018-03-22

People within this project

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Edyta Oželis (Jaczewska)

Specjalistka
Projekty Mazowsze Lokalnie i Śląska Przestrzeń Innowacji

Sylwia Krzyżanowska

Specjalistka
Projekty Mazowsze Lokalnie i  Śląska Przestrzeń Innowacji