Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Finished
Z dniem 15.05.2018r. Fundacja Fundusz Współpracy zakończyła współpracę z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) przy realizacji projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”.
 
W związku z tym w sprawach związanych z projektem prosimy o kontakt z Juliką Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu): ika.tatur@faow.org.pl.

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Fundacja Fundusz Współpracy zapraszają organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i/lub w małych miastach do udziału w projekcie „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

W ramach projektu odbędą się:

  • szkolenia – prezentujące najważniejsze akty prawne mające wpływ na życie mieszkańców;
  • warsztaty – nabywanie praktycznych umiejętności poszukiwania informacji i komunikowania się z członkami / interesariuszami organizacji po to żeby skutecznie uczestniczyć w stanowieniu prawa;
  • przygotowanie 10 uczestników w nabyciu umiejętności trenerskich;
  • webinaria – spotkania w wirtualnym świecie i dyskusje o rzeczywistym świecie i naszym w nim udziale;
  • szkolenia / doradztwo w zakresie umiejętności cyfrowych
  • Wspólnie opracujemy najlepsze metody i narzędzia pozwalające efektywnie konsultować się z członkami organizacji celem wypracowywania wspólnych stanowisk.

Projekt wdrażany jest przez partnerstwo Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW)Fundacji Fundusz Współpracy (FFW).

Realizacja projektu jest możliwa dzięki finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): Działanie 2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Budżet projektu, finansowanego w 100% ze środków EFS, wynosi PLN 960.525 zł.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wsi i małych miast w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa. 320 przedstawicieli organizacji pozarządowych mają nabyć kompetencje w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa.

Zakres podnoszenia kompetencji obejmie dziedziny prawa szczególnie istotne dla organizacji wiejskich, a także tematy ogólne (w tym prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa).

 

Celami szczegółowymi są:

  • podniesienie kompetencji do udziału w procesie stanowienia prawa 400 przedstawicieli wiejskich organizacji pozarządowych z całej Polski;
  • zwiększenie zainteresowania organizacji wiejskich udziałem w procesie stanowienia prawa;
  • zbudowanie zdolności do dalszego podnoszenia kompetencji organizacji wiejskich do uczestnictwa w procesie stanowienia prawa (m.in. objęciem 300 osób szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych).
  • Projekt wpisuje się w cel szczegółowy PO WER „Wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym” – podniesienie kompetencji organizacji wiejskich umożliwi im udział w procesie stanowienia prawa na szczeblu krajowym, w którym do tej pory uczestniczyły w bardzo ograniczonym zakresie. Zakres aktów prawnych, które wpływają na sytuację mieszkańców wsi jest bardzo szeroki i większe zaangażowanie organizacji wiejskich znacząco wpłynie na usprawnienie procesu stanowienia prawa i podniesienie jego jakości. Projekt przyczyni się też do zbudowania zaplecza eksperckiego dla organizacji pozarządowych działających na wsi i w małych miastach.

Projekt jest adresowany do organizacji pozarządowych działających na wsi i w małych miastach, których liczbę w Polsce szacuje się na 31.000 – 43.000. Organizacje te różnią się znacząco od organizacji działających w miastach zarówno pod względem skali działania jak i obszarów tematycznych. Duża liczba organizacji wiejskich jest bardzo mała, ma budżet mniejszy niż 10.000 zł rocznie i nie zatrudnia pracowników, a działalnością zajmują się głównie woluntariusze. Większość przychodów tych organizacji pochodzi od administracji samorządowej. Najwięcej organizacji wiejskich deklaruje, że głównym przedmiotem ich działalności jest rozwój regionalny i lokalny, na kolejnych miejscach znajdują się pomoc społeczna, kultura i sztuka, a następnie oświata, edukacja i wychowanie.

Z badania przeprowadzonego przez FAOW w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie wynika, że większość organizacji wiejskich dotychczas nie uczestniczyła w stanowieniu prawa. Spośród tych, które uczestniczyły, ponad połowa brała udział w stanowieniu prawa na poziomie lokalnym lub regionalnym. Mniej niż jedna trzecia organizacji wiejskich ma doświadczenie w stanowieniu prawa na poziomie krajowym.
Projekt przyczyni się do wzmocnienia organizacji wiejskich poprzez podniesienie kompetencji eksperckich, dzięki czemu organizacje te w dłuższej perspektywie nabędą umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji o aktach prawnych i uczestnictwa w procesie stanowienia prawa; dzięki wyjaśnieniom przekazanym na szkoleniu oraz praktycznym umiejętnościom ta wiedza będzie z czasem się rozwijała i wzbogacała. Ponadto dzięki szkoleniu trenerów środowisko organizacji wiejskich będzie dysponowało kadrą osób, które będą mogły prowadzić podobne szkolenia w przyszłość.

Okres realizacji projektu: 2017-09-01 do 2019-08-31

Wartość projektu: 960 525,00 zł

Ze środków europejskich: 809 530,47 zł, co stanowi 84,28% wydatków kwalifikowanych projektu

Ze środków dotacji docelowej: 150 994, 53 zł

Announcemenets

2018-03-22

People within this project

Daniel Prędkopowicz

Zastępca Dyrektora
Biuro Zarządzania Projektami
Kierownik Działu Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aleksandra Zacharska

Kierownik
Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Edyta Jaczewska

Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Sylwia Krzyżanowska

Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego