VARE - Wymagania kompetencyjne wobec osób oceniających postępy uczniów szkół zawodowych

Trwający

Projekt jest realizowany w okresie od września 2015 r. do sierpnia 2017 r.  w ramach programu Erasmus+ na podstawie Umowy Partnerskiej podpisanej z liderem projektu ECCTIS LIMITED z Wielkiej Brytanii. Partnerstwo obejmuje również przedstawicieli z Austrii i Słowenii.

Projekt skierowany jest do osób/instytucji odpowiedzialnych za ocenianie uczniów szkół zawodowych, a także organizujących mobilność uczniów szkół zawodowych. Dokonanie przeglądu wymagań kompetencyjnych jakie w krajach partnerskich są stawiane osobom, które zajmują się ocenianiem przyczyni się do zwiększenia przejrzystości osiągnięć zdobywanych poza granicami kraju i lepszego działania krajowych systemów ich uznawania.

Cele projektu: 

Rozpoznanie istniejących wymagań w stosunku do osób/instytucji przeprowadzających ocenę w szkolnictwie zawodowym na poziomie 3 i 4 EQF w celu poprawy przepływu informacji nt. wymaganych kompetencji osób odpowiedzialnych za ocenę w krajach członkowskich. Służyć temu celowi będzie, opracowany przez partnerstwo, internetowy Katalog wymagań i dobrych praktyk w zakresie oceniania.

Działania FFW jako partnera w projekcie
  • Uczestnictwo w spotkaniach partnerskich;
  • Analiza polskich dokumentów, rozporządzeń, wytycznych dot. wymagań kompetencyjnych wobec osób oceniających uczniów w szkołach zawodowych;
  • Analiza dokumentów, rozporządzeń, wytycznych dot. wymagań kompetencyjnych wobec osób oceniających uczniów w szkołach zawodowych w Słowacji, Czechach, Łotwie, Litwie, Estonii i na Węgrzech;
  • Współpraca z pozostałymi partnerami projektu w przygotowaniu Analizy Porównawczej systemów w poszczególnych krajach partnerskich;
  • Uczestnictwo w przygotowaniu Katalogu wymagań i dobrych praktyk w zakresie oceniania;
  • Prowadzenie działań promocyjnych projektu.

Osoby związane z tym projektem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Dyrektor Biura Zarządzania Projektami

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Izabela Kowalska

Koordynatorka projektu
Dział Projektów Edukacyjnych

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych

Anna Jankowska

Dział Projektów Edukacyjnych