Centrum Wsparcia Doradczego 2023 (CWD 2023)

Finished

Projekt CWD 2023 stanowi merytoryczną kontynuację doradztwa dla wszystkich partnerstw objętych edycją CWD Plus realizowaną w okresie od
kwietnia 2022 r. do końca czerwca 2023 r.

Celem projektu CWD 2023 jest doprowadzenie do końca kluczowych procesów rozpoczętych w ramach CWD Plus i wsparcie partnerstw w doprowadzeniu przygotowania strategii/projektów do etapu umożliwiającego ubieganie się o środki z programów polityki spójności UE oraz ugruntowanie podstawowych kompetencji i umiejętności JST dotyczących współpracy, zarządzania wspólnymi przedsięwzięciami i pracy w partnerstwie. W ramach projektu zaplanowane zostały poniższe działania.

 

Doradztwo strategiczne i projektowe

Doradztwo dla partnerstw w procesie spełniania warunków niezbędnych do realizacji instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027. W jego ramach eksperci FFW i doradcy ZMP, we współpracy z przedstawicielami MFiPR wspierać będą partnerstwa samorządowe w: konsultacjach z urzędami marszałkowskimi w zakresie aktualizacji strategii i korekt listy projektów; przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektów strategii; zbieraniu i udostępnianiu danych wymaganych do przeprowadzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii partnerstwa; przygotowaniu oceny ex-ante dla strategii rozwoju ponadlokalnegoprzyjęciu strategii przez odpowiednie organy partnerstwa lub poszczególne JST; podpisywaniu porozumień partnerstw z samorządem  województwa; przygotowaniu analizy wykonalności do wybranego przedsięwzięcia z listy projektów partnerstwa; przygotowaniu OPZ do zamówienia specjalistycznej dokumentacji wymaganej w procesie wnioskowania o dofinansowanie; przygotowaniu (jeśli będzie to możliwe), wniosku o dofinansowanie wybranego przedsięwzięcia z listy projektowej.

 

Wsparcie potencjału instytucjonalnego partnerstw JST

Doradztwo służące sprawnej realizacji strategii rozwoju partnerstwa, w tym instrumentów terytorialnych i projektów w ramach polityki spójności 2021-2027 oraz budowaniu trwałej, długofalowej współpracy. W jego ramach oferujemy partnerstwom:

  1. Doradztwo w zakresie praktycznego wdrożenia systemu zarządzania realizacją strategii i projektów oraz w wewnętrznej organizacji partnerstwa.
  2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe mające na celu pogłębienie wiedzy i kształtowanie umiejętności partnerstw koniecznych do rozwijania potencjału instytucjonalnego i zdolności do wdrażania projektów

 

Wymiana wiedzy i wzmacnianie współpracy ​

Fora Wymiany Doświadczeń - wydarzenia służące wymianie doświadczeń partnerstw z różnych województw, rozwijaniu kompetencji pracowników JST, budowaniu trwałych relacji pomiędzy samorządowcami oraz podniesieniu efektywności udzielanego wsparcia.

Baza wiedzy - repozytorium literatury i dokumentów istotnych dla prowadzenia polityki rozwoju, kompendium materiałów wspierających planowanie i wdrażanie projektów zmieniających jakość życia mieszkańców oraz zbiór dobrych praktyk współpracy samorządowej i międzysektorowej,

 


Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) 2023 jest projektem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Inicjatywę współtworzą Fundacja Fundusz Współpracy i Związek Miast Polskich, które zapewniają wsparcie projektowe i strategiczne. Kooperację dopełniają Partnerstwa i Samorządy uczestniczące w projekcie.


Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej instytucja odpowiedzialna za wdrażanie polityki rozwoju w Polsce. 

Fundacja Fundusz Współpracy w CWD 2023 odpowiada za doradztwo strategiczne i projektowe dla partnerstw uczestniczących w projekcie oraz analizy i badania, tworzenie bazy wiedzy, działania sieciujące i komunikacyjne. Lider projektu Centrum Wsparcia Doradczego. 

Związek Miast Polskich w CWD 2023 odpowiada za doradztwo strategiczne i projektowe. Partner projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

Additional information

 

News within this project

People within this project

Tomasz Jegier

President of the Board

Arkadiusz Ochocki

Member of the Board

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Dorota Nowicka

Kierowniczka projektów 
CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek, Premia Społeczna

 


 

Patrycja Smoleńska

Specjalistka
Projekty: CWD 2023, CWD Plus, Premia Społeczna

Kamila Łozińska

Specjalistka
Projekty: CWD 2023, CWD Plus, Social Impact Vouchers, CERUSI, Dobry Rynek, Premia Społeczna

Anna Jankowska

Specjalistka
Projekty: CWD Plus, Ścieżki współpracy

 

Tomasz Szemraj

Specjalista
Projekty: CWD 2023, CWD Plus

Aneta Szarfenberg

Ekspertka, Opiekunka partnerstw

Projekt: CWD 2023, CWD Plus

Marcin Bzdyra

Ekspert, Opiekun partnerstw

Projekt: CWD 2023, CWD Plus

Krzysztof Buczek

Ekspert, Opiekun partnerstw

Projekt: CWD 2023, CWD Plus