Wsparcie Ministerstwa Gospodarki

Zakończony

Zgodnie z umową zawartą w czerwcu 2013 r. pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Fundacją Fundusz Współpracy, Fundacja wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność́ w miejscu u beneficjenta. Umowa obowiązuje do 30 lipca 2015 r.

Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe potwierdzające wydatki kwalifikowalne w przekazanych przez IW wnioskach o płatność. Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach Działania 4.5.2, 6.2.2 oraz 6.5.2 POIG są przedsiębiorcy oraz samorządy. Zakres weryfikacji obejmuje potwierdzanie kwalifikowalności wydatków przedstawionych we wnioskach o płatność złożonych do IP(MG), a także kontrole zamówień publicznych.

Weryfikacja obejmuje projekty realizowane w ramach następujących poddziałań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Oś priorytetowa 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia"

  • Podziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych"

Oś priorytetowa 6  „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"

  • Poddziałanie 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania trenerów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych"
  • Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji"
Weryfikacja dokumentów księgowych odbywa się zgodnie z obowiązującą dokumentacją programową dla PO IG oraz Regulaminem wykonywania zadań i Wzorem raportu z weryfikacji, stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy Fundacja Fundusz Współpracy a Ministerstwem Gospodarki. Wynikiem weryfikacji jest raport z przeprowadzanej weryfikacji, który jest przekazywany do IP (MG).
Informacje dodatkowe

Raporty składane są przy pomocy wewnętrznego systemu informatycznego zdalnie skomunikowanego pomiędzy MG i FFW.  System umożliwia raportowanie na miejscu weryfikacji przez pracowników FFW oraz zdalną komunikację i przesyłanie danych do Ministerstwa Gospodarki. Pełni również funkcje narzędzia analitycznego i służy do ewaluacyjnym dla potrzeb Fundacji, Instytucji Pośredniczącej  PO IG (Ministerstwo Gospodarki) i Instytucji Zarządzającej PO IG (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Za realizację zadań odpowiedzialne jest Biuro Wsparcia Sektora Publicznego.

Osoby związane z tym projektem

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Anna Jezierska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Michał Ludwiczak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Marzena Gajewska

Kierowniczka

Dział Obsługi Finansowej

Iwona Królikowska

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Jarosław Janiak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Paweł Sala

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji