Wsparcie Ministerstwa Gospodarki

Zakończony

Zgodnie z umową zawartą w czerwcu 2013 r. pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Fundacją Fundusz Współpracy, Fundacja wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność́ w miejscu u beneficjenta. Umowa obowiązuje do 30 lipca 2015 r.

Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe potwierdzające wydatki kwalifikowalne w przekazanych przez IW wnioskach o płatność. Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach Działania 4.5.2, 6.2.2 oraz 6.5.2 POIG są przedsiębiorcy oraz samorządy. Zakres weryfikacji obejmuje potwierdzanie kwalifikowalności wydatków przedstawionych we wnioskach o płatność złożonych do IP(MG), a także kontrole zamówień publicznych.

Weryfikacja obejmuje projekty realizowane w ramach następujących poddziałań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

Oś priorytetowa 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia"

  • Podziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych"

Oś priorytetowa 6  „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym"

  • Poddziałanie 6.2.2 „Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania trenerów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych"
  • Poddziałanie 6.5.2 „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji"
Weryfikacja dokumentów księgowych odbywa się zgodnie z obowiązującą dokumentacją programową dla PO IG oraz Regulaminem wykonywania zadań i Wzorem raportu z weryfikacji, stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy Fundacja Fundusz Współpracy a Ministerstwem Gospodarki. Wynikiem weryfikacji jest raport z przeprowadzanej weryfikacji, który jest przekazywany do IP (MG).
Informacje dodatkowe

Raporty składane są przy pomocy wewnętrznego systemu informatycznego zdalnie skomunikowanego pomiędzy MG i FFW.  System umożliwia raportowanie na miejscu weryfikacji przez pracowników FFW oraz zdalną komunikację i przesyłanie danych do Ministerstwa Gospodarki. Pełni również funkcje narzędzia analitycznego i służy do ewaluacyjnym dla potrzeb Fundacji, Instytucji Pośredniczącej  PO IG (Ministerstwo Gospodarki) i Instytucji Zarządzającej PO IG (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Za realizację zadań odpowiedzialne jest Biuro Wsparcia Sektora Publicznego.

Osoby związane z tym projektem

Marzena Banasiak - Bogucka

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Marzena Gajewska

Kierowniczka Zespołu

Konrad Kuziora

Ekspert zewnętrzny

Jarosław Janiak

Kierownik zespołu

Paweł Sala

Specjalista

Jakub Pietrak

Główny specjalista

Łukasz Ziomek

Główny specjalista