Wsparcie CPPC (dawniej WWPE)

Zakończony

Zgodnie z umową zawartą w listopadzie 2012 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE) - obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Fundacją Fundusz Współpracy, Fundacja wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność, co do zasady na miejscu u beneficjenta.

Z dniem 3 kwietnia 2015 roku zmianie uległa nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

"Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyf. z 2015 poz.10) - uprzejmie informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2015 roku zmianie ulegnie nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa."

Fundacja jest odpowiedzialna za weryfikację dokumentacji księgowej w siedzibie beneficjanta, aby potwierdzić wydatki kwalifikowalne w złożonych do IW wnioskach o płatność. Wspiera także beneficjentów w zakresie rozliczania projektów zgodnie z dokumentacją Programową PO IG  oraz wymogami WWPE.

Weryfikacja odbywa się zgodnie z obowiązującą dokumentacją programową dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regulaminem wykonywania zadańWzorem raportu z weryfikacji, będącego załącznikiem do umowy zawartej pomiędzy FFW a WWPE. Wynikiem weryfikacji jest raport, który jest przedstawiany WWPE.

Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe potwierdzające wydatki kwalifikowalne w przekazanych przez IW wnioskach o płatność. Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach Działania 8.3 i 8.4 POIG są samorządy oraz przedsiębiorcy.

 

Informacje dodatkowe

Weryfikacja odbywa się za pomocą wewnętrznego systemu informatycznego zdalnie skomunikowanego pomiędzy WWPE i FFW. System internetowy umożliwia tworzenie i wysyłanie raportów oraz komunikację i przesyłanie danych pomiędzy FFW a WWPE, jest także narzędziem analitycznym i ewaluacyjnym dla potrzeb Fundacji, Instytucji Wdrażającej (WWPE) i Instytucji Zarządzającej PO IG (MRR).

Za realizację zadań odpowiedzialne jest Biuro Wsparcia Sektora Publicznego.

Osoby związane z tym projektem

Marzena Banasiak - Bogucka

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Konrad Kuziora

Ekspert zewnętrzny

Jarosław Janiak

Kierownik zespołu

Paweł Sala

Specjalista

Jakub Pietrak

Główny specjalista

Łukasz Ziomek

Główny specjalista