Wsparcie CPPC (dawniej WWPE)

Zakończony

Zgodnie z umową zawartą w listopadzie 2012 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie (WWPE) - obecnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Fundacją Fundusz Współpracy, Fundacja wykonuje czynności techniczne w zakresie weryfikacji wniosków o płatność, co do zasady na miejscu u beneficjenta.

Z dniem 3 kwietnia 2015 roku zmianie uległa nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

"Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyf. z 2015 poz.10) - uprzejmie informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2015 roku zmianie ulegnie nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa."

Fundacja jest odpowiedzialna za weryfikację dokumentacji księgowej w siedzibie beneficjanta, aby potwierdzić wydatki kwalifikowalne w złożonych do IW wnioskach o płatność. Wspiera także beneficjentów w zakresie rozliczania projektów zgodnie z dokumentacją Programową PO IG  oraz wymogami WWPE.

Weryfikacja odbywa się zgodnie z obowiązującą dokumentacją programową dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Regulaminem wykonywania zadańWzorem raportu z weryfikacji, będącego załącznikiem do umowy zawartej pomiędzy FFW a WWPE. Wynikiem weryfikacji jest raport, który jest przedstawiany WWPE.

Weryfikacji podlegają dokumenty księgowe potwierdzające wydatki kwalifikowalne w przekazanych przez IW wnioskach o płatność. Beneficjentami podlegającymi weryfikacji w ramach Działania 8.3 i 8.4 POIG są samorządy oraz przedsiębiorcy.

 

Informacje dodatkowe

Weryfikacja odbywa się za pomocą wewnętrznego systemu informatycznego zdalnie skomunikowanego pomiędzy WWPE i FFW. System internetowy umożliwia tworzenie i wysyłanie raportów oraz komunikację i przesyłanie danych pomiędzy FFW a WWPE, jest także narzędziem analitycznym i ewaluacyjnym dla potrzeb Fundacji, Instytucji Wdrażającej (WWPE) i Instytucji Zarządzającej PO IG (MRR).

Za realizację zadań odpowiedzialne jest Biuro Wsparcia Sektora Publicznego.

Osoby związane z tym projektem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Krzysztof Grochowski

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Anna Jezierska

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Michał Ludwiczak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Iwona Królikowska

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Jarosław Janiak

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Paweł Sala

Dział Audytu i Kontroli Zewnętrznej

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji