Dostępna szkoła

Trwający

Fundacja Fundusz Współpracy wraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna projekt „Dostępna szkoła”, na realizację którego przeznaczono 50 milionów złotych. Projekt będzie realizowany w latach 2019-2023.

Przedsięwzięcie jest elementem pilotażu działania „Szkoły bez barier”. Dzięki realizacji inwestycji zostanie bezpośrednio wspartych co najmniej 60 szkół podstawowych, ale co równie istotne, zostanie wypracowane i przetestowane innowacyjne rozwiązanie systemowe – „Model Dostępnej Szkoły”.

Projekt „Dostępna szkoła” realizowany w ramach IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania 4.1  Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Informacje dodatkowe

Wybrane w konkursie placówki zostaną poddane kompleksowym audytom, których efektem będą plany poprawy ich dostępności, dostosowane do potrzeb i uwarunkowań. Dzięki wsparciu funduszy europejskich, dokonywane będą inwestycje i zakupy, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych. Szkoły otrzymają również środki na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. Dzięki temu idea dostępności zostanie wprowadzona do polskich szkół jako odpowiedź na rosnącą liczbę dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Osoby związane z tym projektem

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Izabela Kowalska

Koordynatorka projektu
Dział Projektów Edukacyjnych

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych

Adam Palczewski

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Małgorzata Staszkowska-Wągrodzka

specjalistka ds. promocji