Forum Aktywności OWES

Zakończony

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z dwoma organizacjami – Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Liderem Projektu) oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, który finansowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).

Celem projektu będzie:

-  sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i koordynacja współpracy sieci akredytowanych OWES z innymi sieciami oraz wspieranie OWES narzędziami do bieżącej wymiany informacji i doświadczeń a także  koordynacja działań wewnątrz sieci OWES, koordynacja działań pomiędzy siecią OWES a innymi sieciami o zbieżnych z sektorem ekonomii społecznej interesach/działaniach jak m.in. KSU, ODR, LGD, JST, ….. W ramach zadania realizowane będą również ogólnopolskie spotkania sieciujące  (3 spotkania: 2017, 2018, 2019) oraz spotkania sieciujących tematyczne/branżowe (16 spotkań) dla kluczowej kadry akredytowanych OWES (animatorów, kluczowych doradców, kluczowych doradców biznesowych, pracowników wspierających doradców oraz pracowników monitorujących PES i PS, pracowników odpowiedzialnych za koordynację dział. Partnerskich). Za realizację ww. zadań odpowiedzialna będzie Fundacja Fundusz Współpracy oraz Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;

- podnoszenie kompetencji kadr OWES (szkolenia, doradztwo) w zakresie standardów usług OWES oraz w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w procesie ubiegania się o zamówienie publiczne. Za zadanie odpowiedzialna będzie Fundacja OIC Poland.

Informacje dodatkowe

Łączny budżet projektu: 9.359.938 złotych.

Projekt jest w pewnym sensie kontynuacją wybranych działań podejmowanych w ramach Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, w którym Fundacja Fundusz Współpracy odpowiedzialna była za proces sieciowania OWES oraz za działania mające na celu podnoszenie kompetencji biznesowych kadr OWES i opracowanie standardu w zakresie doradztwa biznesowego.

Aktualności

Ogłoszenia

2017-05-22

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 1/DW-OWES/FFW/2017, Fundacja Fundusz Współpracy dokonała wyboru oferty Central Fund of Immovables sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź (Warsaw Plaza Hotel) jako najkorzystniejszej na wykonanie usługi hotelowej i gastronomicznej w dniach 28-29 czerwca 2017r w Warszawie.

Osoby związane z tym projektem

Marzena Lisiecka-Pożoga

Główna Specjalistka
Projekt Premia społeczna